Gegevensbescherming
Hoe wij met uw gegevens omgaan

Algemene Verordening

Gegevensbescherming [AVG]

 

 

 

NAAM EN ADRES VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE


De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere lidstatelijke wetgeving inzake gegevensbescherming en overige bepalingen inzake gegevensbescherming is:

BRÜGGEMANN Effizienzhaus GmbH
Am Wambach 17-19
48485 Neuenkirchen, Duitsland 
Telefoon +49 5973 9440-0
Fax +49 5973 9440-20
E-mail info@brueggemann-effizienzhaus.de

Rechtsvorm 
GmbH [B.V.]

Bedrijfsleider 
Tobias Brüggemann
Petra Röder

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming    
E-mail: dsb@kh-st-waf.de

 

 

I. ALGEMENE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

 
1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken in principe alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is voor het goed functioneren van onze website, de correcte weergave van de inhoud en voor onze dienstverlening. Wij verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers periodiek en uitsluitend als de gebruiker daartoe zijn of haar toestemming heeft gegeven. Een uitzondering hierop wordt gemaakt wanneer een eerder verleende toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.
 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij toestemming hebben verkregen van de betrokkene om zijn of haar persoonsgegevens te verzamelen, geldt art. 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene een partij is, dient art. 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt tevens voor verwerkingsprocedures die vereist zijn voor de uitvoering van vóór de sluiting van een overeenkomst te nemen maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is voor het nakomen van een verplichting van rechtswege geldt art. 6, lid 1, punt c) AVG als rechtsgrondslag.

Voor zover de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, geldt art. 6, lid 1, punt d) AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of van een derde, en als die belangen zwaarder wegen dan de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene, dient art. 6, lid 1, punt f) AVG als rechtsgrondslag.
 

3. Verwijderen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel waartoe de gegevens zijn bewaard, niet langer van toepassing is. Persoonsgegevens kunnen bovendien uitsluitend worden bewaard indien hierin wordt voorzien door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of overige regelgeving, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke gehouden is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een wettelijk voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij wij worden verplicht om de gegevens langer te bewaren in het kader van de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst.

 

 

II. BESCHIKBAARHEID VAN WEBSITE
EN AANMAKEN VAN LOGBESTANDEN

 
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie over het door de bezoeker gebruikte computersysteem.

Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:

(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie

(2) Het besturingssysteem van de gebruikte computer

(3) De internetprovider van de gebruiker

(4) Het IP-adres van de gebruiker

(5) Datum en tijdstip van het bezoek

(6) Websites via welke het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt

(7) Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht.
 

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Art. 6, lid I, punt f) AVG is hiervoor de rechtsgrondslag.
 

3. Doel van de gegevensverwerking

Gegevens worden in logbestanden opgeslagen om het correct functioneren van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens door ons gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. In dit geval worden de gegevens niet gebruikt voor een analyse voor marketingdoeleinden.

Voor deze doeleinden hebben wij bovendien een gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt f) AVG.
 

4. Bewaartermijn

Bij het bewaren van IP-adressen in logbestanden:

In het geval van bewaring van gegevens in logbestanden gebeurt dit uiterlijk na zeven dagen. Een langere bewaartermijn is mogelijk. In dit geval wordt het IP-adres van de gebruiker gewist of gede-identificeerd, zodat het niet meer kan worden herleid tot de bezoekende client.
 

5. Recht van bezwaar en verwijdering

Het vastleggen van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en het bewaren van de gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor het beheer van de website. De gebruiker kan daarom geen bezwaar hiertegen maken.

 

 

III. GEBRUIK VAN COOKIES


a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website bezoekt, kan er op het besturingssysteem van de gebruiker een cookie worden opgeslagen. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks, aan de hand waarvan de browser kan worden geïdentificeerd bij een eerstvolgend bezoek aan de website.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor sommige elementen van onze website is het noodzakelijk dat de browser waarmee de website wordt bezocht, opnieuw kan worden geïdentificeerd als er tussendoor andere websites zijn bezocht.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en doorgestuurd:

De opgeslagen gegevens worden opgesomd. Mogelijke voorbeelden:

- taalinstellingen
- inlogggevens

c) doel van de gegevensverwerking

Indien er technisch vereiste cookies worden gebruikt:

Het doel van het gebruik van technisch vereiste cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers eenvoudiger te maken. Sommige functies op onze website kunnen niet worden gebruikt zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het nodig dat de browser ook wordt herkend nadat er tussendoor een andere website is bezocht.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

De verschillende toepassingen worden opgesomd. Mogelijke voorbeelden:

- Overnemen van de taalinstellingen

Gebruikersgegevens die zijn verzameld via om technische redenen vereiste cookies worden niet gebruikt voor het creëren van gebruikersprofielen.

Voor deze doeleinden hebben wij tevens een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt f) AVG.

e) Bewaartermijn, recht van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en vanuit die computer naar onze website doorgestuurd. Om die reden hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd. Dit kan ook op automatische wijze. Als u cookies voor onze website uitschakelt, kan het zijn dat sommige functies van de website niet langer volledig kunnen worden gebruikt.

 

 

IV. CONTACT VIA E-MAIL

 
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Het is mogelijk om contact op te nemen via het vermelde e-mailadres. In dat geval worden de per e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Er worden in verband hiermee geen gegevens aan derden verstrekt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de correspondentie.
 

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is een toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die via een e-mailbericht worden verstrekt, is art. 6, lid 1, punt f) AVG. Als het contact via e-mail bedoeld is voor het aangaan van een overeenkomst, dan geldt art. 6, lid 1, punt b) AVG als aanvullende rechtsgrondslag.
 

3. Doel van de gegevensverwerking

Indien er via e-mail contact wordt opgenomen, is ook in dat geval sprake van een gerechtigd belang bij de gegevensverwerking.

Overige persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het versturen van e-mails worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.
 

4. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld. Dit is het geval voor de persoonsgegevens die zijn verstrekt via het contactformulier en de persoonsgegevens die zijn verstrekt via e-mail zodra de betreffende correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie wordt geacht te zijn beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is afgehandeld.

Aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzenden worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.
 

5. Recht van bezwaar en verwijdering

De gebruiker kan op elk gewenst moment zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, dan kan hij/zij op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het bewaren van zijn/haar persoonsgegevens. In zo'n geval kan de correspondentie niet worden voortgezet.

Er kan op elk moment bezwaar worden gemaakt. Dit kan schriftelijk, elektronisch of mondeling en zonder opgaaf van redenen. Dit bezwaar is in dat geval van toepassing op toekomstige gegevensverzameling.

Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het kader van de contactopname worden in dat geval verwijderd.

 

VEILIGHEID (SSL-ENCRYPTIE)


Met het oog op de veiligheid en de beveiligde overdracht van vertrouwelijk materiaal, zoals aanvragen die u aan ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt onze website een SSL-encryptie (Secure Socket Layer). Een versleutelde verbinding is te zien aan de adresbalk van de browser, waar "http://" is gewijzigd in "https://" en aan het hangslotje in de browserbalk.

Zodra de SSL-encryptie is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt niet door derden worden meegelezen. Als deze optie niet is geactiveerd, houd hier dan ook rekening mee bij het versturen van persoonlijke informatie via andere toepassingen, zoals e-mail.

 

Facebook


Naast deze website zijn wij ook aanwezig op sociale media. Voor zover u een bezoek brengt aan een van onze sociale media, worden er eventueel persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van het sociale netwerk. Mogelijk wordt er naast de gegevens die u bij dit sociale netwerk zelf hebt ingevoerd ook andere informatie door de aanbieder van het sociale netwerk verzameld, verwerkt of gebruikt. Bovendien verzamelt, verwerkt en gebruikt de aanbieder van het sociale netwerk eventueel de belangrijkste gegevens over het computersysteem waarmee u het sociale netwerk bezoekt, zoals uw IP-adres, het gebruikte type processor, de browserversie en invoegtoepassingen. Mocht u tijdens het bezoek van zo'n sociaal netwerk op dat betreffende netwerk via uw eigen gebruikersaccount zijn aangemeld, dan kan dit netwerk het bezoek in verband brengen met dat account. Als u niet wilt dat dit verband kan worden gelegd, dient u zich eerst van uw account af te melden alvorens ons via dat netwerk te bezoeken. Over het doel en de omvang van de gegevensverzameling door het betreffende netwerk, de verdere verwerking en het verdere gebruik van uw gegevens en uw rechten met betrekking daartoe kunt u lezen in de betreffende bepalingen van het bewuste netwerk:

https://www.facebook.com/policy

 

Google-Maps


Wij gebruiken op onze website "Google Maps" van de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna "Google".

Telkens wanneer "Google Maps" wordt geopend, plaatst Google een cookie om bij het tonen van de kaart, die gebaseerd is op "Google Maps", gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken. Deze cookie wordt meestal niet verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten, maar vervalt na verloop van tijd, tenzij u zelf de cookie handmatig verwijdert.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u Google Maps deactiveren, waarmee u voorkomt dat er gegevens worden overgedragen naar Google. Om dit te doen, moet u de JavaScript-functie in uw browser uitschakelen. Wij willen er wel op wijzen dat u in dat geval Google Maps niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Op het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie zijn de gebruiksvoorwaarden van Google 

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

en de aanvullende servicevoorwaarden voor Google Maps

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

 

Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogeheten "cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die de cookie over uw gebruik van deze website verzamelt (inclusief uw IP-adres, hoewel dat wel via de methode _anonymizeIp() wordt geanonimiseerd voordat de informatie wordt opgeslagen zodat die niet kan worden gerelateerd aan een verbinding) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. Google gebruikt die informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website voor de websitebeheerder samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en van het internet te kunnen leveren. Ook kan Google eventueel die informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of indien Google derden heeft ingeschakeld voor de verwerking van die gegevens. Google zal nooit uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de plaatsing van cookies voorkomen via de instellingen van uw browser. Wij willen er wel op wijzen dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door de website te gebruiken, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de verwerking door Google van de u betreffende gegevens op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor vermelde doel.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling van gegevens door Google Analytics, zodat dit voortaan niet meer gebeurt. Dit doet u door een deactiverings-add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) voor uw browser te installeren.

 

 

V. RECHTEN VAN DE BETROKKENE


Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en kunt u jegens de verwerkingsverantwoordelijke de volgende rechten uitoefenen:
 

1. Recht van informatie

U kunt bij de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging opvragen of er persoonsgegevens die op u betrekking hebben, door ons worden verwerkt.

Als uw persoonsgegevens inderdaad worden verwerkt, dan kunt u bij de verwerkingsverantwoordelijke informatie opvragen over het volgende:

(1) het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorie van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of bekend zullen worden gemaakt;

(4) de beoogde bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, als hierover geen concrete informatie kan worden gegeven, criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;

(5) het recht van u als betrokkene op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, het recht van u als betrokkene op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of het recht van u als betrokkene om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

(6) het recht van u als betrokkene om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet worden verkregen van de betrokkene.

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om te worden geïnformeerd of uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een derde land of een internationale organisatie. Met betrekking tot die overdracht kunt u informatie opvragen over de gepaste waarborgen zoals bedoeld in Artt. 46 AVG.
 

2. Recht op rectificatie

U hebt een recht op rectificatie en/of vervollediging jegens de verwerkingsverantwoordelijke voor zover de van u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie meteen door te voeren.
 

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt onder de volgende voorwaarden verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

(1) indien u de juistheid van uw persoonsgegevens gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) indien de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;

(3) indien de de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking is beperkt, worden uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking zoals bedoeld in bovenstaande voorwaarden is beperkt, dan wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.
 

4. Recht op wissing

a) Plicht tot wissing

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om uw persoonsgegevens meteen te wissen. De verwerkingsverantwoordelijke is in de volgende gevallen verplicht om die gegevens meteen te wissen:

(1) Uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins werden verwerkt.

(2) U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3) U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.

(4) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

(6) Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig Art. 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking vereist is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3)  om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 AVG;

(4) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het in punt a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of

(5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 

5. Recht op informatie

Als u uw recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking jegens de verwerkingsverantwoordelijke hebt uitgeoefend, dan is deze verplicht om alle ontvangers waaraan uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, te informeren over deze rectificatie, wissing van gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen zou kosten.

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
 

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

(1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) AVG of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG en

(2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u voorts het recht dat de u betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Voornoemde mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
 

7. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.
 

8. Recht op intrekking van de toestemming in verband met de wettelijke gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemming in verband met de wettelijke gegevensbescherming op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
 

9. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.

SAINT-GOBAIN Brüggemann
Holzbau GmbH
BRÜGGEMANN
Dach- & Wandtechnik GmbH
BRÜGGEMANN
Effizienzhaus GmbH